У С Т А В

на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ за осъществяване на дейност в частна полза

на

“ПРОГРАМА ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ”.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

            “ПРОГРАМА ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ”.

по-долу за краткост „сдружението“, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ за осъществяване на дейност в частна полза

“ПРОГРАМА ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ”.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалище и адрес на

 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ за осъществяване на дейност в частна полза

“ПРОГРАМА ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ”:

            Република България – п. к.1619, гр.София, община "Витоша”, ул.Морени 6

 

ЦЕЛИ

 

            Чл. 4. Основни цели на сдружението са:

             

            Обединяването на български производители  и  всички съпричастни към решаването на основните задачи на Сдружението, независимо от техния произход, националност, гражданство, образователен ценз или обществено положение.

            Оказване съдействие за създаване на благоприятни условия за сътрудничество между икономически субекти от България, Европа и Русия.

Приобщаване на различни обществени структури към грижата за обединяването на производители и решаване на техните проблеми.

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

Чл. 5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са членски взнос.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в полза на членовете си.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

            Чл. 7. Предметът на дейност на сдружението ще бъде

1. Подкрепа и развитие  на проекти, залегнали в икономическите стратегии на български, европейски и  руски общини и градове.

2. Да реализира научни разработки и иновационни проекти в сферата на туризма, селското стопанство и инфраструктурата на общините.

3. Да развива, осъвременява и подпомага работата с  български производители по специализирани проекти, изработване на стратегии, на оперативни бизнес планове и други към тях.Осигуряване  на  тяхното участие в международни и национални  програми при представяне на производители на Европейски пазар.

4. Създаване  на Български - Экспо център, като модел за европейско сътрудничество и бизнес  в различни европейски столици.

5. Да внедрява научния и производствен потенциал при организиране на бизнеса в сферата на високите технологии.

6. Да си сътрудничи с фондове и неправителствени организации с цел подобряване и усъвършенстване на отношенията между обществените и делови среди в България, Европа. и Русия.

 

 

 

 

 

СРОК

 

Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок.

 

ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 9. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на сдружението.

 

Придобиване на членство

 

Чл. 10. (1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите ­ юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.

 

Права и задължения на членовете

 

Чл. 11. Членовете на сдружението имат следните права:

­ да участват в управлението на сдружението;

­ да бъдат информирани за неговата дейност;

­ да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

­ да се ползват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

 

Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:

­ да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;

­ да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

­ да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

­ да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

 

Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са не прехвърлили и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 

Чл. 14. Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

 

Чл. 15. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

 

Прекратяване на членство

 

Чл. 16. Членството в сдружението се прекратява:

­ с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;

­ със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. , прекратяване юридическата личност на член на сдружението;

­ с изключването;

­ с прекратяване на сдружението;

­ при отпадане поради не внасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

 

Чл. 17. (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:

­ нарушава предвидените в чл.12 задължения;

­ извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.  

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

 

Чл. 18. (1) Отпадането се констатира, когато член на сдружението:

1. не е направил встъпителната си или вноска по чл. 52 и чл.54 в предвидения срок;

2. не е внесъл или е просрочил 2 последователни вноски по членския си внос;

3. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от  2 последователни заседания на общото събрание и др.

 (2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението и го отразява в документацията на сдружението.

 

Чл. 19. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 20. Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен орган е управителният съвет.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да при упълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на общото събрание

 

Чл. 22. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;

2. приема (правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр.);

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9. приема бюджета на сдружението;

10. взема решения относно дължи мъстта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11. приема отчета за дейността на управителния съвет;

12. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

 

Свикване

 

Чл. 23. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

 

Чл. 24. Инициатива за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

 

Право на сведения

 

Чл. 25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най­ малко един месец преди насрочения ден.

 

 

Чл. 26. Към датата на обнародване на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

 

Кворум

 

Чл. 27. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

 

 

Гласуване

 

Чл. 28. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

 

Конфликт на интереси

 

Чл. 29. Член на сдружението нямат право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднини по права линия ­ без ограничения, по съребрена линия ­ до четвърта степен, или по сватовство ­ до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Решения

 

Чл. 30. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1) гласа от присъстващите. Решенията по чл. 22, т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

 

Протокол

 

Чл. 32. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

 

Контрол

 

Чл. 33. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 34. Управителният съвет се състои от 3 лица ­ членове на сдружението.

 

Мандат

 

Чл. 35. Управителният съвет се избира за неопределен срок, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

 

 

 

 

 

 

 

 

Правомощия

 

Чл. 36. Управителният съвет:

1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;

 

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;

4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. определя адреса на сдружението;

8. приема правила за работата си;

9. взема решения по всички други въпроси, освен тази които са от компетентността на общото събрание на сдружението.

 

Заседания

 

Чл. 37. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на … месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

 

Чл. 38. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.

 

Чл. 39. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие ­ от избран от управителния съвет негов член.

 

Решения

 

Чл. 40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите,

 

Контрол

 

Чл. 41. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, на не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Отговорност на членовете на управителния съвет

 

Чл. 42. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 43. Управителният съвет избира от своя състав председател, като с решението си определя неговите функции.

 

Чл. 44. Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

 

КЛОНОВЕ

 

Чл. 45. С решение на общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

 

Чл. 46. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

 

Чл. 47. Клоновете водят книги за дейността си и най­ малко веднъж годишно управителят на клона представя пред управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

 

Чл. 48. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание.

 

ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 49. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

 

Чл. 50. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

 

Имуществени вноски на членовете

 

Чл. 52. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

 

Чл. 53. Всички членове на сдружението дължат годишен членски внос в размер на 500 лв, платим до 2 седмици, от датата на решението на общото събрание за придобиване на членството в сдружение, като за забава дължат лихва в размер на  5%, от дължимата сума.

 

Чл. 54. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването, с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Стопанска дейност

 

Чл. 55.(1) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(2) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(3) Сдружението не разпределя печалба.

 

Разходване на имущество

 

Чл. 56. (1) Сдружението може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 

Чл. 57. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с единодушие.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 58. Сдружението се прекратява:

 

1. по решение на Общото събрание;

 

 

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 59. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

 

 

 

 

 

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

 

Чл. 60. Ако общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ПРОГРАМА ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ”:

            Република България – п. к.1619, гр.София, община "Витоша”, ул.Морени 6

проведено  на 18.02.2008,  в гр. София.

 

Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

 

За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

 

 

1. Цанева Адриана Павлова,


           

2. Ускова Олга Владимировна,

 

           

3. Дионисиев Борислав Христов                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списъкът на учредителите на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ за осъществяване на дейност в частна полза

 

“ПРОГРАМА ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ”

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

 

 

1. Цанева Адриана Павлова, ЕГН 5803216537                                                                                 

постоянен адрес:

гр. София,община "Столична",

ж. к. "Сердика", 4 вх. А,ет. 4.,ап 12

лична  карта. № 163796800, изд. на  28.11.2000г.от МВР - гр. София, 

 

 

2. Ускова Олга Владимировна, ЕГН 6803187153                                                                 

постоянен адрес:

 гр. София,община "Софийска",

ж. к. "Изгрев", ул.Пиер Дигейтър 9 бл. 3, вх. "А", ет. 18, ап. 69    

лична  карта. № 720705072 , изд. на  11.07.2006г.от МВР - гр. София,

 

 

 

3. Дионисиев Борислав Христов,ЕГН 4707276307                                                               

постоянен адрес:

 гр. София,община "Столична",

ж. к. "Младост 2", бл.208 , вх. "А",ет.7, ап.20.    

лична  карта. № 184152836, изд. на  17.04.2000г.от МВР, Полиция.